Fibromyalgia – causes, symptoms and treatment of the disease
Fibromyalgia - what is this disease? The symptoms of disease. Treatment medicines, folk remedies, gymnastics
What is fibromyalgia? Causes and symptoms of the disease. Treatment with medicines and physiotherapy. How to cure fibromyalgia folk remedies. Prevention of the disease.